Søke patent

Utvikling av et nytt produkt fra idé til kommersialisering er ofte lang og kostbar. Det å søke patent kan ofte være avgjørende for å sikre investeringer og hindre andre i å komme på markedet med kopier. Patentbeskyttelse kan være strategisk viktig for din virksomhet.

Beskytte patent
Patent 1

Vi lever i en tid der de største verdiene i en bedrift er knyttet til immaterielle verdier. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til patentbeskyttelse.

Det krever også tid, ressurser og investering å utvikle nye produkter/løsninger. Et patent kan gi deg mulighet til å sikre investering din og hindre at andre utnytter denne.

Det er i de siste årene en stor økning i antallet gyldige patent i Norge. Dette medfører at norske bedrifter må være mer bevisst på å ikke gjøre inngrep i andres rettigheter.

Et patent kan derfor være et viktig virkemiddel for å utvikle en bedrifts verdier og sikre at disse forblir i bedriften. Det kan også være et virkemiddel for å undersøke hva som finnes på området og at du ikke utnytter andres rettigheter.

Hva er patent og hva betyr det?

Patent betyr at du forhindrer andre i å utnytte dine tekniske løsninger i inntil 20 år fra innlevering av en patentsøknad, forutsatt at patent blir meddelt. Patenter er nasjonale rettigheter, noe som betyr at patent må søkes i de land hvor det er viktig / ønskelig å ha en slik beskyttelse.

Du kan få patent på tekniske produkter, fremgangsmåter eller anvendelser som skiller seg fra eksisterende løsninger. For at patent kan meddeles må idéen være ny i forhold til det som var kjent før søknadsdato, og må ha "oppfinnelseshøyde", dvs. skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før.

Alternativ til patent

Det å søke patent er ikke alltid den rette strategien for en bedrift / gründer. I noen tilfeller kan oppfinnelsen holdes hemmelig. Hemmelighold kan by på utfordringer. Etter at et patentert produkt er brakt ut i markedet er det vanligvis umulig å holde oppfinnelsen hemmelig, med mindre oppfinnelsen er skjult i produktet og ikke lar seg avsløre selv om produktet tas fra hverandre. Fremgangsmåter for fremstilling av produkter og programvare kan i visse tilfeller holdes hemmelig. Alt hemmelighold kraver at en gjør tiltak for hemmelighold.

Et annet alternativ er å gjøre sin egen oppfinnelse kjent, for eksempel i en artikkel eller liknende. Dette tar nyhetsverdien fra oppfinnelsen og vil kunne hindre at både dere selv, men også andre, kan få patent.

Hva kan Protector IP hjelpe deg med

Vi kan bistå i alle faser fra utvelgelse av hvilke oppfinnelser som skal / bør patentsøkes, utarbeidelsen og innlevering av søknader, og all praktiske og formell håndtering av søknader i inn- og utland på vegne av deg / ditt firma.


EPO patent og EU patent

Vi kan selv håndtere innlevering og behandling av patentsøknader i Norge, Storbritannia, det europeiske patentverket (EPO) og internasjonal fase direkte. I øvrige land koordinerer vi arbeidet med vårt kontaktnett av agenter i øvrige land.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om EPO patent, EU patent eller generell patentering. Spør oss gjerne om hva som kan patenteres og om å få vurdert om det dere har utviklet kan og/ eller bør søkes beskyttet ved patent.