Utvikling av nye produkt- og/eller selskapsnavn

I Protector har vi omfattende erfaring med navneutvikling i samarbeid med kreative miljøer. Vi har bidratt i flere store navneutviklings- og rebranding-prosesser, eksempelvis for Posten Norge AS (BRING), Evry ASA (EVRY), Statoil Fuel and Retail AS (NÅ Circle K) (MILES), Ambita AS (AMBITA), Get AS (GET), Bølgen & Moi AS (FOOD GARAGE).

Patentkontor Oslo
Registrering av varemerke

Navneutviklingsprosjekter består av to sentrale elementer, et kreativt og et juridisk. Disse bør ikke behandles adskilt og krever samlet kompetanse for å lykkes.

Det kreative element består i å finne frem til et egnet navn for en virksomhet eller et produkt og som fungerer godt i ett eller flere markeder. Dette er en utfordrende oppgave som krever kunnskap i og om kommunikasjon, produkt, marked og lingvistikk.

Det juridiske element består i å finne frem til et navn det kan etableres enerett til å benytte i de aktuelle markeder og for de aktuelle produkter og/eller tjenester som skal tilbys. Det innebærer at navnet ikke må komme i konflikt med tidligere etablerte rettigheter til navn i form av varemerker eller foretaksnavn. Og like viktig, navnet må per se oppfylle kravene til varemerkeregistrering og/eller registrering som foretaksnavn.

Alt for ofte ser vi at de to elementene ikke samordnes, men at navneutviklingen initieres og behandles som et kreativt prosjekt og hvor det juridiske element bringes inn et stykke ut i prosessen. Dette er uheldig av flere grunner. Som et kreativt prosjekt vil innsalget og de første møter med oppdragsgiver foretas uten juridisk kompetanse. Det vil normalt utarbeides en prosjektplan med en tids- og kostnadsramme basert på at det skal utarbeides en long-list bestående av x antall navn som deretter skal ned til en short-list på x antall navn. Oppdragsgiver velger deretter et antall favoritter.

Ofte vil ikke juridisk kompetanse bli innhentet før forundersøkelser med registrerbarhetsvurdering skal foretas for navn på short-listen. Faremomentet ved denne arbeidsmåten er at man lett kan ha valgt en retning på navn som ut i fra lov og juridisk erfaring vanskelig lar seg registrere. Ofte har man heller ikke gått grundig inn i en vurdering av hvilke produkter navnet rent faktisk skal benyttes for, og derfor legger til grunn en svært omfattende og noe unyansert vare og tjenesteportefølje for å være på den sikre siden, og med det resultat at konfliktflaten mot etablerte rettigheter blir tilsvarende unødvendig stor. Dette viser seg ofte i resultatet av de påfølgende forundersøkelser i varemerkeregisteret da det gjerne dukker opp flere hindrende varemerker enn det muligens burde gjøre. Det vil igjen fort kunne føre til at tidsrammen for prosjektet vil ryke og det må utarbeides nye navneforslag.

Hvorledes bør et navneutviklingsprosjekt rigges og håndteres?

1. Både kreativ og juridisk kompetanse bør bidra på innledende møter med en oppdragsgiver.

2. Oppdragsgiver må gi grundig informasjon om de produkter navnet skal benyttes for samt hvilke markeder som rent faktisk er aktuelle.

3. Det må utarbeides en korrekt vare/tjenestefortegnelse i samarbeid med oppdragsgiver og som godkjennes av denne. Fortegnelsen skal legges til grunn i det videre kreative og juridiske arbeid.

4. Retningen på navnevalg bør drøftes i samarbeid mellom de kreative og varemerkejurister med erfaring i slike prosesser. Ledige domenenavn kan sjekkes av de kreative fortløpende etter hvert som navneforslag kommer opp. Long-lister bør gjennomgås av juristene for å luke ut åpenbart uregistrerbare navn. X antall navn fra short-list kan deretter forundersøkes i varemerkeregisteret og Brønnøysundregistret. Vanligvis vil også en lingvistisk sjekk bli foretatt av navnene i aktuelle språkområder på dette stadiet. Dersom det er et norsk foretak som skal benytte navnet i Norge er det av kostnadshensyn en god ide å foreta forundersøkelsen i Norge først. Deretter i andre land for de navn som lar seg registrere i Norge.

5. Oppdragsgiver velger deretter navn basert på resultat av forundersøkelsene og anbefaling av navneutviklerne og juristene i Protector.

6. Utarbeidelse av søknad(er) for registrering av varemerke foretas av Protector og prosessen håndteres videre av oss. Innlevering av varemerkesøknader bør skje raskt for å unngå at det kiler seg inn søknader fra andre og for å oppnå prioritet fra den norske søknaden.

7. Den videre prosess i forbindelse med søknadsbehandling nasjonalt og internasjonalt er et rent juridisk arbeid som utføres av juristene hos oss.