Forhandle og utarbeide lisensavtaler

En forretningsmulighet ved eierskap til patent, design og varemerkerettigheter er at disse kan lisensieres ut til andre (lisenstakere), som dermed får tillatelse til å bruke rettigheten, ofte mot betaling.

Protector ea portretter 1723
Businessman signing a document closeup

Hvorfor?

Det er mange kommersielle vurderinger som kan ligge til grunn for en lisensavtale. Bakgrunnen kan være så enkel at man ønsker å gi en tredjepart bruksrett mot betaling av en fastsatt royalty. Lisensavtaler inngår også ofte i mer komplekse samarbeidsavtaler, hvor den ene part ønsker å beholde rettigheten på sin hånd, og samtidig ønsker at man i samarbeidet kan benytte seg av rettigheten under nærmere angitte vilkår. I andre tilfeller kan en lisensavtale inngås som ledd i å opprettholde en IP rettighet som er undergitt bruksplikt, men hvor eieren av rettigheten ikke nødvendigvis ønsker eller kan bruke sin IP selv.

Det foreligger avtalefrihet ved inngåelsen av lisensavtaler, slik at avtalens innhold og omfang reguleres i det enkelte tilfellet mellom partene. Man skiller gjerne mellom tre typer lisensavtaler:

  1. Eksklusive avtaler gir lisenstaker enerett til å bruke den aktuelle rettigheten. Avtalen kan likevel begrenses i omfang.
  2. Enerettsavtaler gir lisenstaker enerett sammen med innehaver til å bruke den aktuelle rettigheten.
  3. Ikke-eksklusive lisenser medfører at lisenshaver kan inngå avtaler med flere lisenstakere om den samme rettigheten.

Lisensavtaler kan medføre at lisenstaker får rettigheter og plikter etter IPR-lovgivningen, noe man må være oppmerksomme på ved inngåelsen av slike avtaler.

Hva tilbyr Protector

Juridisk bistand er nødvendig for å utarbeide gode lisensavtaler. Ta kontakt med en av våre jurister.