Protector møterom
Forretningshemmeligheter

Opplysninger som ikke er allment kjent kan under visse vilkår beskyttes som forretningshemmeligheter.

Grunnforutsetningene for beskyttelse er at opplysningene ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig, at de har kommersiell verdi og at innehaveren har truffet rimelige tiltak for å hemmeligholde opplysningene.

Ettersom patentbeskyttelse medfører at den aktuelle teknologien må gjøres allment tilgjengelig, kan beskyttelse som forretningshemmeligheter være et alternativ til patent. Muligheten for å beskytte noe som forretningshemmelighet omfatter imidlertid også annet enn oppfinnelser, og rekker dermed lengre enn patentbeskyttelse.

Forretningshemmeligheter kan utgjøre viktige konkurransefortrinn.

Det er derfor viktig å iverksette de nødvendige tiltakene slik at opplysningene forblir hemmelige. Dette innebærer blant annet interne retningslinjer for behandling av opplysningene internt, regulering av disse forholdene i ansettelseskontrakter og i samarbeidsavtaler med andre aktører og konkurrenter.

Hva kan Protector gjøre

Vi kan tilby en fullstendig vurdering av forretningshemmeligheter. Våre patentingeniører kan vurdere om ny teknologi egner seg for patentbeskyttelse, eller om beskyttelse som forretningshemmelighet kan være et bedre alternativ. Videre vil våre jurister kunne utarbeide retningslinjer og systemer for ivaretagelse av forretningshemmelighetene deres.