Protector ea portretter 1769
Protector ea portretter 1519

Dersom du ønsker å få en IP-rettighet ugyldiggjort eller slettet etter at den har blitt registrert, finnes det ulike administrative ordninger for dette.

Dersom du ønsker å få en IP-rettighet ugyldiggjort eller slettet etter at den har blitt registrert, finnes det ulike administrative ordninger for dette.

En ugyldiggjøring av en IP-rettighet medfører at IP- rettigheten aldri har eksistert, mens slettelse innebærer at rettigheten har vært gyldig, men opphører å eksistere fra begjæring om slettelse.

De administrative ordningene er et alternative til domstolsbehandling. De er ofte rimeligere enn en fullstendig domstolsbehandling.

De forskjellige ordningene som finnes innen IP er nevnt under.

Patent

Administrativ overprøving av et patent kan benyttes for alle som vil ha et patent erklært helt eller delvis ugyldig.

Ordningen ligner på en innsigelse, men det er kun nyhet og oppfinnelseshøyde som vurderes. Det er ingen frist, men innsigelsestiden til patentet må ha utløpt. Det er også mulig i visse tilfeller å kreve administrativ overprøving selv om patentet er opphørt.

Administrativ patentbegrensning av et patent er et alternativ som patenthaver har, for å begrense eller oppheve et meddelt patent. Dette er for eksempel aktuelt i tilfeller hvor innehaver av patent har behov for å begrense et patentvern om er for bredt. Administrativ patentbegrensning kan kreves etter innsigelsesfristen er utløpt og i noen tilfeller også etter at patentet er utløpt.

Design

Vilkårene for registrering av design granskes ikke av Patentstyret eller EUIPO og muligheten for å kreve en registrering ugyldiggjort gjennom administrativ overprøving kan derfor være en viktig mekanisme mot designregistreringer som ikke burde vært registrert. I slike saker vil det være viktig at kravstiller dokumenterer hvorfor registreringen ikke oppfyller registreringsvilkårene, eventuelt at den krenker ens egne rettigheter.

Varemerke

En viktig ordning for varemerker i Norge og i EU er at de kan slettes hvis de innen 5 år etter registrering ikke har blitt tatt i reell bruk. Regelen er innført for å forhindre at en rettighetshaver kan blokkere andre uten selv å ha en kommersiell interesse i merket.

Det foreligger også muligheter for å ugyldiggjøre en registrering hvis den f.eks mangler særpreg, eller fordi det foreligger eldre rettigheter som er til hinder for registrering. En registrering kan også slettes hvis den har blitt den alminnelige betegnelsen i bransjen (degenerasjon).

Foretaksnavn

Hvis en innehaver av en tidligere kjennetegns-rettighet i Norge mener at et foretaksnavn har blitt registrert i Foretaksregisteret i strid med den tidligere rettigheten, kan innehaver innen tre år fra registrering av foretaksnavnet innlevere krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet. Blir kravet tatt til følge, må foretaksnavnet endres. Treårsfristen er viktig; etter tre år har gått, er en rettighetshaver nødt til å gå til domstolen i stedet for å kjenne foretaksnavnet ulovlig.

Domene

Det er en kjent problematikk at en rettighetshaver til et kjennetegn oppdager at noen uvedkommende har registrert kjennetegnet som sitt domenenavn. Hvis domenenavnet er identisk med eller forvekselbart med kjennetegnet, og det kan dokumenteres at domeneregistreringen er foretatt i ond tro, kan domenenavnet overføres til rettmessig eier eller slettes.

Klage på .no domenenavn må innleveres til Norid innen tre år etter registreringen. Etter treårsfristen er rettighetshaver nødt til å gå til domstolen.

Gjelder domenet f.eks en gTLD (generic top-level domain) slik som .com, må klage innleveres til WIPO.

Hva kan Protector IP hjelpe deg med

Vi har lang erfaring med administrativ overprøving innen alle områder. Vi håndterer selv saker ovenfor Patentstyret, det europeiske patentverket EPO, EUs design- og varemerkemyndighet EUIPO og ovenfor WIPO i klager om domenenavn utenfor Norge, og kan bistå i slike saker i andre land via vårt nettverk av samarbeidspartnere.

Ta kontakt dersom du vurderer å be om ugyldiggjørelse eller sletting av en IP-rettighet.