Generelle oppdragsvilkår

Innledning

Disse oppdragsvilkårene gjelder, med mindre annet er avtalt, for alle oppdrag som Protector IP AS (heretter kalt Protector) påtar seg for en Oppdragsgiver. Dersom den som gir oss oppdraget er en profesjonell representant som handler på vegne av sin egen oppdragsgiver, vil denne representanten være vår Oppdragsgiver.

Oppdraget

Protector skal ivareta Oppdragsgivers interesser og utføre mottatte oppdrag fagmessig og i overensstemmelse med god yrkesskikk.

Protector skal behandle all ikke offentlig tilgjengelig informasjon mottatt fra Oppdragsgiver konfidensielt.

Protector skal tilstrebe å unngå interessekonflikter.

Protector skal informere klienten om eventuelle interessekonflikter snarest mulig etter mottak av en ny ordre.

Protector forutsetter nært samarbeid med Oppdragsgiver, som skal stille til rådighet nødvendige opplysninger / informasjon for at Protector skal kunne utføre oppdraget.

Protector utfører bakgrunnsundersøkelser vedrørende eldre rettigheter, kjent teknikk eller kjent design kun når dette er avtalt spesielt.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at han har råderett over gjenstanden for oppdraget (oppfinnelsen, designet, varemerket osv.) – inkludert underlag som tegninger og annen dokumentasjon – som overlates til Protector.

Oppdragsgiver skal gi Protector nødvendige fullmakter.

Protector skal bestrebe seg på å utføre oppdraget uten forsinkelse.

Protector følger FICPI Code of Conduct.

Betaling

Oppdragsgiver er ansvarlig for betaling av våre fakturaer, for dekning av våre honorarer og kostnader forbundet med oppdraget.

Dersom honorar ikke er avtalt på forhånd, skal Protectors honorar beløpe seg til det som Protector vanligvis krever for oppdrag av lignende art, ifølge den til enhver tid gjeldende prisliste.

Protector har rett til å kreve forskuddsbetaling.

Standard betalingsvilkår er fakturadato + 14 dager. Eventuelle avvik fra dette skal avtales med Protector.

Hvis Oppdragsgiver ikke betaler etter et rimelig antall purringer, kan Protector innstille videre saksbehandling i alle oppdrag for Oppdragsgiver, forutsatt at der er gitt rimelig varsel om slik innstilling.

Ansvar for saksinformasjon

Innholdet i dokumenter som er utarbeidet av Protector og overlatt til Oppdragsgiver for gjennomgang, skal kontrolleres av Oppdragsgiver.

Protector har rett til å gå ut fra at Oppdragsgiver fullt ut aksepterer hele innholdet i slike dokumenter dersom Oppdragsgiver ikke innen rimelig tid gir skriftlig uttrykk for noe annet.

Protector skal holde Oppdragsgiver informert om saksbehandlingen.

Oppdragsgiver har plikt til å oppdatere Protector med informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at Protector skal kunne utføre oppdraget.

Protector vil oversende sakens dokumenter til Oppdragsgiver på oppfordring fra denne.

Tidsfrister

Protector skal informere Oppdragsgiver om relevante tidsfrister, og både Protector og Oppdragsgiver skal overholde offisielle tidsfrister som de er blitt informert om.

Det forutsettes at Oppdragsgiver gir akt på og noterer seg meddelelser om tidsfrister når det gjelder opprettholdelse eller fornyelse av immateriell beskyttelse. Protector vil, så langt det er mulig, påminne Oppdragsgiver om kommende frister i fravær av instruksjoner.

Oppdragsgiver skal stille til rådighet all relevant og nødvendig informasjon i god tid før fristers utløp for at oppdraget skal kunne utføres med tilbørlig nøyaktighet.

Dersom Oppdragsgivers instrukser ikke mottas i god tid før fristens utløp, skal Protector, der dette er mulig, søke om forlengelse av fristen dersom omstendighetene ikke taler for noe annet. Oppdragsgiver skal betale rimelig honorar og godgjøre utlegg.

Dersom instruksjoner og nødvendig betaling ikke har blitt mottatt i tide, vil Protector anta at Oppdragsgiveren ønsker å avstå fra vernet, hvis ikke generelle instruksjoner om det motsatte foreligger fra Oppdragsgiver.

Når nye oppdrag eller nye instrukser ankommer Protector for sent, fritas Protector fra alt ansvar for ikke å ha behandlet saken.

Engasjement av tredjepart

Protector har rett til, hvis ikke spesifikke instruksjoner om det motsatte foreligger, å engasjere andre, eksempelvis tekniske tegnere og oversettere, til å utføre oppdraget eller deler av oppdraget mot konfidensialitet tilsvarende den som gjelder for Protector. Den som engasjeres, skal velges med tilbørlig omhu.

Med mindre Oppdragsgiver gir instrukser om annet, vil Protector kunne kontakte utenlandsk patent-, design- eller varemerkefullmektig på vegne av Oppdragsgiver i tilfeller der dette er nødvendig eller vurderes å være hensiktsmessig.

Protector er ikke ansvarlig for arbeid utført av en annen aktør utenfor Norge, eksempelvis av en utenlandsk patent-, design- eller varemerkefullmektig. Protector vil imidlertid etterstrebe å velge aktører som har sin egen ansvarsforsikring.

Personvern

Protector er avhengig av å innhente personopplysninger fra Oppdragsgiver for å utføre de oppdrag vi påtar oss. For ytterligere informasjon, se vår personvernerklæring.

Reklamasjonsansvar

Dersom Oppdragsgiver vil påberope seg at tjenester som Protector har utført er feil eller har påført ham skade, skal han underrette Protector om dette uten unødvendig forsinkelse og innen 30 dager etter at han er blitt oppmerksom på eller burde ha blitt oppmerksom på feilen (reklamasjon).

Protector har ansvarsforsikring med en forsikringssum på NOK 10 000 000 (ti millioner norske kroner) for dekning av eventuell direkte eller indirekte tap eller skade hos Oppdragsgiver forårsaket av Protector. Dersom Oppdragsgiver krever en høyere forsikringsbeskyttelse er Oppdragsgiver ansvarlig for kostnadene for dette.

Protectors ansvar er begrenset til det arbeidet Protector selv har utført.

Representasjonsopphør

Oppdragsgiver har rett til å avslutte oppdraget på et hvilket som helt tidspunkt. Oppdragsgiver skal informere Protector skriftlig om dette.

Protector har rett til å frasi seg representasjonen dersom oppdragsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til punktene 1, 2, 3 og/eller 4. Oppdragsgiver skal gis 3 måneders skriftlig forhåndsvarsel om dette.

Etter representasjonsopphør, og Oppdragsgiver er blitt gitt tilstrekkelig tid til å ta over ansvaret selv eller å utpeke en ny representant, er Protector ikke forpliktet til å videreformidle, studere eller besvare meddelelser i saken som Protector fortsatt kan komme til å motta

Opplysningsplikt

Alle meddelelser fra Protector til Oppdragsgiver skal sendes til den siste adresse som Oppdragsgiver har angitt.

Oppdragsgiver har plikt til å holde Protector underrettet om sin til enhver tid gjeldende adresse.

Dersom Protector ikke kan få kontakt med Oppdragsgiver på grunn av at adresseendring ikke er meldt, er Protector ikke lenger forpliktet til å foreta handlinger i saken. Protector er heller ikke ansvarlig for følger av dette.

Tvistemål

Eventuelle tvister som har sitt utspring i denne avtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Skulle slike forhandlinger ikke føre fram, vedtar partene at slike tvister skal avgjøres ifølge norsk lov med Oslo tingrett som rett verneting.